SPLOŠNI POGOJI SRČNE SPLETKE

SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen

Storitve Srčne spletke obsegajo vse storitve, ki se tržijo pod to storitveno znamko in so opredeljene na spletnih straneh https://srcna-spletka.com, https://ucilnica.srcna-spletka.com in https://uporabnik.srcna-spletka.com, (v nadaljevanju spletne strani ponudnika) in sicer:

 • Izdelava spletnih strani,
 • izdelava spletnih trgovin
 • Izdelava rezervacijskih platform
 • Izdelava drugih spletnih mest po meri,
 • Prenova spletnih strani,
 • Vzdrževanje spletnih strani,
 • Gostovanje spletnih strani na lastnem strežniku,
 • izvedba storitev popravil in dogradnje spletnih strani,
 • Izobraževanje na področjih priprave, izdelave in vzdrževanja spletnih strani

(v nadaljevanju Storitve)

Ponudnik storitev srcna-spletka.com je podjetje Srčna spletka, Nataša Kukovič s.p. Pohorska cesta 2, 2317 Oplotnica, z davčno številko 21965145 (ponudnik ni zavezanec za DDV).

(v nadaljevanju Ponudnik)

Naročnik storitev Srčne spletke je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je preko spletnih strani ali na katerikoli drug pisni način naročila storitve ponudnika

(v nadaljevanju Naročnik).

Uporabnik storitev Srčne spletke je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja spletne strani podjetja.

(v nadaljevanju Uporabnik)

Stranka Srčne spletke je vsak Naročnik ali Uporabnik storitev Srčne spletke.

(v nadaljevanju Stranka)

SPLOŠNA DOLOČILA

 1. člen 

Storitve Srčne spletke opredeljujejo naslednji, za vse Stranke zavezujoči, Splošni pogoji poslovanja in uporabe storitev Srčne spletke (v nadaljevanju Splošni pogoji).

Splošni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom storitev preko spletnih strani ponudnika naravo pogodbe, sklenjene med Ponudnikom in Naročnikom. V kolikor Ponudnik in Naročnik skleneta pogodbo v pisni obliki, imajo posamezna določila dotične pogodbe prednost pred določili Splošnih pogojev.

Za vsa določila, ki niso urejena s temi Splošnimi pogoji, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu ter Zakona o varstvu potrošnikov.

 1. člen

Ponudnik in Naročnik se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarja. Njune izjave bodo tolmačene v dobri veri. Ponudnik in Naročnik spore rešujeta sporazumno. V nasprotnem primeru spore rešuje stvarno pristojno sodišče v Slovenski Bistrici po slovenskem pravu.

 1. člen

Ponudnik storitev si pridržuje pravico do spremembe določil Splošnih pogojev kadarkoli in brez predhodnega obvestila Strankam, za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo ter internimi poslovnimi akti. Za datum spremembe se šteje objava na povezavi https://srcna-spletka.com/splosni-pogoji-poslovanja-srcne-spletke/ . Če v 15 dneh po objavi sprememb Stranka ne ugovarja, se smatra, da se s spremembami strinja.

CENE IN KOMERCIALNI POGOJI

 1. člen

Vse cene na spletnih straneh Ponudnika so v Evrih (€) in ne vsebujejo zakonsko predpisanega davka na dodano vrednost, ker Ponudnik ni zavezanec za DDV. V kolikor določena specifična storitev ni navedena na spletnih straneh ponudnika, jo lahko naročnik dobi po pisnem zahtevku naročnika ali na sedežu podjetja Ponudnika.

 1. člen

Naročnina na storitve Srčne spletke se obračunava za tekoče obračunsko obdobje po vsakokrat veljavnem ceniku. Cenik storitev je objavljen na povezavi https://srcna-spletka.com/cenik-dodatnih-storitev/ in se lahko za prihodnje obračunsko obdobje spremeni brez predhodnega obvestila. Za datum spremembe se šteje datum objave na spletni strani.

 1. člen

Naročnik se obvezuje, da bo Ponudniku plačeval storitve v roku 15 dni od izstavitve računa. V primeru neplačila po dvajsetih 20 dneh ima Ponudnik pravico Naročniku, po predhodnem obvestilu, takoj prekiniti dobavo vseh storitev. Ponudnik v tem primeru ne odgovarja za dejansko nastalo poslovno škodo naročnika. Naročnik se zavezuje, da bo poravnal tudi morebitne stroške nastale s ponovno vključitvijo storitve.

TRAJANJE IN RAZVEZA NAROČNIŠKE POGODBE

 1. člen

Za naročilo storitev velja kakršnokoli naročilo, ki jo Naročnik posreduje Ponudniku v pisni ali elektronski obliki ali preko kateregakoli obrazca na spletnih straneh ali preko nakupa v Spletni trgovini Srčne spletke.. V primeru, da Naročnik ne zahteva povratnega sporočila o predvideni ceni storitve, se smatra, da je seznanjem s tekočim cenikom storitev Ponudnika.

 1. člen

Za odpoved pogodbe med pogodbenimi strankama ne velja odpovedni rok. Pogodbeni stranki lahko kadarkoli in brez odpovednega roka s pisnim obvestilom drugi stranki prekineta Pogodbo, če katerakoli stran grobo krši določila te pogodbe.

 1. člen

Naročnik se obvezuje, da bo do dneva prekinitve pogodbe poravnal vse obveznosti iz naslova pogodbe. Če se Naročnik v primeru predplačila odloči predčasno prekiniti pogodbo, ni upravičen do povračila vnaprej plačanega zneska.

 1. člen

Uporabnik lahko odjavi storitve gostovanja najkasneje do iztega tekočega obračunskega obdobja. Prekinitev naročniškega razmerja lahko Naročnik poda le v pisni obliki z žigom podjetja in/ali podpisom odgovorne osebe. Naročnik se obvezuje, da bo do dneva prekinitve storitve poravnal vse obveznosti.

KONKURENCA IN VAROVANJE PODATKOV

 1. člen

Ponudnik in Naročnik se obvezujeta, kot poslovno tajnost varovati vse podatke, do katerih bosta prišla pri svojem poslovnem sodelovanju, ves čas sodelovanja, in da bosta vse pridobljene podatke iz naslova sodelovanja varovala vsaj še tri (3) leta po prenehanju veljavnosti pogodbenega razmerja. Ponudnik se zavezuje, da podatke Naročnika in ne bo posredoval tretjim osebam, razen ob izrecnem pisnem dovoljenju Naročnika.  

TEHNIČNA PODPORA STRANKAM

 1. člen

Strankam je ob delavnikih med 8.00 in 15.00 uro na voljo e-poštna tehnična podpora. 

Stranke lahko oddajo zahtevek za podporo preko e-poštnega naslova info@srcna-spletka.com kadarkoli, vendar je obravnavanje zahtevka odvisno od vsakokrat veljavnega delovnega časa, objavljenega v nogi katerekoli spletne strani Ponudnika. Zahtevek za podporo je možen tudi preko obrazca v uporabniškem računu stranke.

Morebitne informacije o podpori je možno ob delavnikih med 9:00 in 15:00 prejeti tudi na telefonski številki 070 417 798, vendar se pogovor ne šteje kot oddaja zahtevka za podporo.

Ponudnik je obvezan upoštevati le zahtevke za podporo, ki so bili oddani preko spletnih strani Ponudnika ali poslani na info@srcna-spletka.com iz kontaktne e-pošte Naročnika, ki jo je navedel ob naročilu storitev (v nadaljevanju E-pošta Naročnika). Ponudnik ni dolžan upoštevati zahtevke prejete preko telefonskih pogovorov ali drugih komunikacijskih kanalov. 

 1. člen

Naročnik z opravljenim naročilom Storitev dovoli Ponudniku pošiljanje informacij, obvestil in spletnih anketnih vprašalnikov, ki so neposredno povezani s storitvami Oblikovanje.com, na E-pošto Naročnika za ves čas trajanja pogodbenega razmerja. Naročnik lahko s pisno željo kadarkoli zavrne prejemanje teh obvestil. Zavrnitev se izvede preko pisnega obvestila Ponudniku.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI PONUDNIKA STORITEV

 1. člen

Storitve Ponudnika so odvisne od splošnega delovanja omrežja Internet. Na strani strežnika Srčne spletke in njihove priključitve v internet bo Ponudnik storitev naredil vse, kar je v njegovi moči za neprekinjeno in nemoteno delovanje.

 1. člen

Ponudnik se obvezuje, da bo vsa potrebna vzdrževalna dela izvajal v časovnem okviru, ko bo predvidena uporaba strežnika in s tem izpad delovanja storitev najmanjša. V primeru načrtovane prekinitve, daljše od 3 ur, bo Naročnik obveščen preko elektronske pošte.

Časovni okvir in prekinitve se ne nanašajo na izredne in nujne popravke. Med te spadajo popravki, čigar zamuda pri izvajanju bi lahko bistveno vplivala na varnost in zaupnost podatkov na strežnikih ponudnika.

 1. člen

Ponudnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka oziroma kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja storitev ali naprav ponudnika.

Ponudnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka oziroma kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi izgube oziroma odtujitve naročnikovih podatkov ali drugih parametrov, potrebnih za uporabo storitev ponudnika.

 1. člen

V primeru kakršnegakoli dejanja Naročnika ali Uporabnika, ki je v nasprotju z veljavno slovensko ali mednarodno zakonodajo ali v primeru grobega kršenja Splošnih pogojev, ima Ponudnik pravico Uporabniku takoj, brez predhodnega obvestila, prekiniti dobavo storitev, ne glede na dejansko poslovno škodo, ki bi jo Naročnik s tem posegom lahko utrpel.

 1. člen

Od Naročnika lahko Ponudnik zahteva umik informacij, servisov in storitev ali na kakršen koli drug način omeji ali prepreči dostop do njih, če bi lahko bili sporni ali škodljivi za Ponudnika ali v nasprotju s Splošnimi pogoji in veljavno slovensko zakonodajo.

Ponudnik ima pravico skripte in aplikacije, ki prekomerno obremenjujejo strežnik ali ogrožajo stabilnost strežnika izključiti iz uporabe. Ponavljajoče izključitve imajo lahko za posledico začasno ukinitev pravic do izvajanja skript ali aplikacij, v skrajnem primeru pa celo začasno ukinitev paketa.

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI PONUDNIKA

 1. člen

Ponudnik ni odgovoren za naročnikove datoteke, ki se shranjujejo na strežnikih in v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka, dobička oz. kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja omrežja ali strežnikov ter izgube, poškodbe ali odtujitve naročnikovih podatkov.

Ponudnik se zavezuje, da bo izdeloval varnostne kopije podatkov, vendar ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z nepravilnostjo hranjenih podatkov ali njihove izgube. Na zahtevo naročnika, lahko delovne podatke iz podatkovne baze se varnostno prenese k tretjim osebam, pod pogoji Ponudnika.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI NAROČNIKA

 1. člen

Naročnik je dolžan reklamirati račun v roku največ 8-ih dni od prejema.

 1. člen

Naročnik odgovarja za tajnost, zaščito in uporabo dostopnih gesel ter uporabniških imen za dostop do storitev za sebe in za svoje Uporabnike. Naročnik odgovarja za vsebino storitev, ki jih ponuja, za zaščito zaupnih podatkov in za spoštovanje splošnih moralno-etičnih norm. Upoštevati mora tudi obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij, servisov in storitev ter odgovarja za vse posledice dovoljene in nedovoljene uporabe naročenih storitev za sebe in za svoje Uporabnike.

Naročnik mora upoštevati splošne pogoje Ponudnika in obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij in storitev ter odgovarjati za vse posledice dovoljene ali nedovoljene uporabe naročenih storitev ponudnika, ki izhajajo iz dogovora, s strani tretje osebe.

Naročnik se strinja, da bo upošteval predpise v zvezi z avtorskopravnim varstvom in zagotavlja, da bodo vse informacije in drugo, kar bo objavljal na spletnih straneh, prosto avtorskopravnega varstva oziroma dano v uporabo vsem (v javno dobro), razen tistega, za kar avtor izrecno zahteva drugače. Na strežnikih ni dovoljeno neavtorizirano shranjevati avtorsko zaščitenih dokumentov (datotek) in programov.

 1. člen

Naročniško razmerje se lahko prenese na tretjo osebo v naslednjih primerih:

 • naročnik, ki je fizična oseba, lahko prenese naročniško razmerje na člana družine ali drugo osebo, ki živi z njim v skupnem gospodinjstvu
 • če naročnik, ki je pravna oseba, preneha obstajati zaradi preoblikovanja, razdružitve, združitve ali pridružitve ter drugih statusnih sprememb, se naročniško razmerje prenese na tisto pravno osebo, ki je pravni naslednik naročnika
 • če naročnik, ki je fizična oseba, umre, se naročniško razmerje prenese na osebo, ki jo določijo člani njegove družine oziroma skupnega gospodinjstva oziroma na njegovega zakonitega dediča.

O teh dogodkih mora biti ponudnik obveščen v roku 15-dni po spremembi.

Naročnik se strinja, da bo periodično obiskoval spletne strani ponudnika in bo tako seznanjen z morebitnimi spremembami.

MASOVNO POŠILJANJE ELEKTRONSKE POŠTE IN POŠILJANJE NEZAŽELENIH SPOROČIL (ANG. SPAM)

 1. člen

Masovno pošiljanje elektronske pošte na naslove prejemnikov, ki tega poprej niso izrecno odobrili, je prepovedano in se smatra, kot grobo kršenje Splošnih pogojev, kar ima lahko za posledico takojšnjo prekinitev dobave storitev.

V primeru kršenja prejšnjega odstavka je Naročnik, ki je odgovoren tudi za svoje Uporabnike, zavezan k povračilu nastale neposredne in posredne poslovne škode oz. plačilu odškodnine v minimalnem znesku € 5.000.

Pošiljanje sporočil večim naslovnikom hkrati je dovoljeno le v primeru, ko naslovniki to izrecno želijo, ko pošiljatelj naslovnika osebno pozna in smatra, da ga poslano sporočilo ne bo nadlegovalo ter v primeru, ko naslovnik to želi s prijavo na t.i. poštnp listo (ang. mailing-listo).

Ponudnik lahko zavrne ali časovno odloži pošiljanje večje število elektronskih sporočil, ki imajo naravno masovne pošte. Masovno pošiljane elektronskih sporočil se priporoča v obdobjih manjše obremenitve poštnih strežnikov t.j med 00-06 uro oz. med nedelovnimini dnevi. Ponudnik si pridržuje pravico, da pošiljanje obvestil kadarkoli prekine v kolikor smatra, da pošiljanje lahko povzroči posredno ali neposredno poslovno škodo tretjim osebam.  

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 1. člen

Naročnik se strinja, da ponudnik za namene svojega poslovanja zbira in obdeluje njegove osebne podatke.

Ponudnik Naročniku zagotavlja nemoten dostop do njegovih podatkov in urejanje le-teh prek uporabniških strani.

Ponudnik hrani osebne podatke in podatke potrebne za poslovanje za obdobje določeno z zakonom.

ODZIVNI ČAS, NUJNOST DEL IN DODATKI CENE

 1. člen

Kot odzivnostni čas, se šteje čas, ki preteče med prejemom zahtevka za določeno delo in pričetkom njegovega izvajanja. Morebitna oznaka nujnosti izvedbe dela mora biti izrecno določena že v naslovu elektronskega sporočila poslanega na službo za podporo na info@srcna-spletka.com

Za dela, katere nujnost ni izrecno navedena, se smatra stopnja nujnosti "Navadno". Predvideni odzivni čas za naloge iz te skupine znaša 3-5 delovnih dni. Dela se obračunajo skladno z vsakokrat veljavnim cenikom, dostopnim na zahtevo.

Dela, ki so opredeljena s strani stranke izrecno kot “Nujno”, se začnejo izvajati že naslednji delovni dan. Zahtevek mora biti oddan najkasneje do 15:00 ure tekočega dne, da se prične njegovi izvajanje naslednji delovni dan. Za dela iz te skupine se zaračuna dodatek v višini 50% na veljavne cene storitve.

Dela, opredeljena z oznako "Express", se pričnejo izvajati najkasneje v roku 12 ur od prejema zahtevka. Za dela iz te skupine se zaračuna dodatek v višini 75% na veljavne cene.

Za storitve izven delovnega časa (po 15 uri) se zaračuna dodatek v višini 50%, za storitve opravljene po 20 uri in ob sobotah, nedeljah in praznikih pa 100%. Ponudnik sam smiselno razporedi storitve v redni delovni čas in v čas izven delovnega časa, glede na obseg naročil na določen dan. O razporeditvi je Naročnik predhodno obveščen na naročniški e-poštni naslov.

ODPOVED IZDELAVE SPLETNEGA MESTA OZ. DEL V OKVIRU ZAHTEVKA ZA PODPORO 

 1. člen

Kot odpoved del šteje odpoved del v celoti ali sprememba roka za pričetek del. V obeh primerih šteje, da je izvajalec / Ponudnik rezerviral ustrezne resurse za izvedbo projekta, katere v kratkem času ne more prerazporediti na druga dela in naloge in je zato upravičen do ustreznega nadomestila:

- odpoved manj kot 7 dni pred izvedbo: zaračuna se celoten pogodben znesek

- odpoved v 7 do 15 dneh pred izvedbo: zaračuna se 50% vrednosti pogodbe

- odpoved v 15 do 30 dneh pred izvedbo: zaračuna se 30% vrednosti pogodbe

- odpoved v več kot 30 dneh pred izvedbo ne predvideva povrnitve stroškov odpovedi

Oplotnica, 30.11.2021

Popravki in dopolnitve:O podjetju
srcna-spletka-logo-transparent
Srčna spletka, Nataša Kukovič s.p., Pohorska cesta 2, 2317 Oplotnica
DŠ: 21965145
kONTAKT IN PODPORA
Po e-pošti: 24/7 na info@srcna-spletka.com.
Telefonska podpora:
Torek - Četrtek: 9:00 - 15:00
Tel. št.: 00386 (0)70 417 798
Skozi izdelavo srčne spletke te popeljem v svet sr(e)čnega podjetništva!
Rezerviraj termin za osebni pogovor z mano (Zoom)Pošlji povpraševanje za izdelavo nove spletke
Topheartenvelopebookusersmartphonearrow-right-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram